د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - کابل
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - کاپیسا
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - پروان
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - وردک
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - لوگر
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - ننگرهار
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - لغمان
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - پنجشیر
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - بغلان
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - بامیان
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - پکتیکا
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - پکتیا
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - خوست
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - کنرها
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - تخار
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - نورستان
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - بدخشان
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - کندز
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - سمنگان
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - بلخ
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - سرپل
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - غور
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - دایکندی
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - زابل
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - کندهار
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - جوزجان
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - فاریاب
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - هلمند
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - بادغیس
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - هرات
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - فراه
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - نیمروز
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - کوچی
د ۱۳۹۷ کال ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست - هندو و سکهـ