شيدا محمد ابدالي د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوم ليکنه وکړه