د امو دريا نفتو حوزې څخه دتېلو د استخراج پروسه بنده شوې