١- هواى زرنج:
 دهواى زرنج ټولنه په نيمروز ولايت کې د خلکو د ذهنونو روښانه کولو او هغوى ته د بېلا بېلو موضوعاتو په اړه د معلوماتو  ورکولو په برخه کې  فعاليت کوي. دغې ټولنې په ١٣٨٣ لمريز کال کې  فعاليت پيل کړى دى او فضل رسول محمودي يې مشر دى.
د اړيکې شمېره: ٠٧٩٩٥٩٩٩١١
٢- دنيمروز د ښځو ټولنه :
دنيمروز د ښځو ټولنه د نيمروز د ښځو د حقوقو په برخه کې  فعاليت کوي، دغې ټولنې په ١٣٨٩ لمريز کال کې په فعاليت پيل کړى دى او شاه ګل ګلزاده يې مشره ده .
د اړيکې شمېره: ٠٧٩٥٠٣٦٢٥٦
٣- زنان اسيب پذير:
د زنان اسيب پذير ټولنه د بې وزلو ښځو د مرستې په برخه کې فعاليت کوي، په ١٣٩٢ لمريز کال کې يې په فعاليت پيل کړى دى او شيما محمدي يې مشره ده.
د اړيکې شمېره: ٠٧٩٩٤٧٤٨٢