١-د غور دخلکو شورا  او ال شنسب بنسټ:
دا بنسټ په ١٣٩٠ لمريز کال د غلام رباني هدفمند په مشرۍ جوړ شوى، چې په ټولنيزو او فرهنګي برخو کې فعاليت لري.
د اړيکې شمېره  : 0797244300
برېښناليک : hadafmand@gmail.com
 
٢-د غور د ځوانان او تحصيل کړو بنسټ:
دا بنسټ په ١٣٨٤لمريزکال د فضل الحق فايق په مشرۍ جوړ شوى، چې په فرهنګي او ټولنيزو برخو کې فعاليت لري.
د اړيکې شمېره  : 0799565585
 
 ٣-تکاپو روزنيز او فرهنګي بنسټ:
 
د ابنسټ په ١٣٨٦ لمريز کال د عبدالقيوم شاداب په مشرۍ جوړ شوى، چې په فرهنګي او روزنيزه برخه کې فعاليت لري.
د اړيکې شمېره  : 0799204625
برېښناليک : abdqyoom@Yahoo.com
 
٤-فيروزکوه ادبي ټولنه:
 
دا ټولنه په ١٣٩٢ لمريز کال د فضل الحق فايق په مشرۍ جوړه شوې، چې د ادب، شعري کره کتنې، فرهنګ او کولتور په برخو کې فعاليت لري.
د اړيکې شمېره  :  0797403791
 
٥-سام هنري او فرهنګي بنسټ:
 
دا بنسټ په ١٣٨٦ لمريز کال د احمدنديم غوري په مشرۍ په غور ولايت کې جوړ شوى، چې په هنري، فرهنګي او ادبي برخو کې فعاليت لري.
د اړيکې شمېره  : 0797126146
 
 
٦-طلوع زنان:
 
طلوع زنان په ١٣٨٨ لمريز کال د سوسن يزداني له خوا تاسيس شو، چې د حرفوي روزنې ، فرهنګ او ښځو  ته دکاري زمينو مساعدولو په برخه کې فعاليت کوي.
 
٧-توسعه ملي بنسټ:
 
دا بنسټ په ١٣٨٩ لمريز کال د ډاکټر علي رسولي په مشرۍ جوړ شو، چې په علمي ، عامه پوهاوي او فرهنګي برخو کې  فعاليت لري.
د اړيکې شمېره : 0799024604
 
٨-علوم جام موسسه :
 
دا موسسه په ١٣٨٩ لمريز کال د نصرالله نصرتيار په مشرۍ جوړه شوه،چې په علمي او روزنيزه برخه کې فعاليت لري.
 
د اړيکې شمېره : 0797107020
 
 
٩- دغور مېرمنو ټولنه :
 
دا ټولنه په ١٣٩١  لمريز کال د غور ولايت د فعالو ښځو په نوښت جوړه شوه او چارې يې د فريدې ناصري له خوا سمبالېږي. دا ټولنه د ښځو له حقونو څخه د دفاع، عامه پوهاوي او د ښځو لپاره د فرهنګي او ادبي هڅو د تنظيم په موخه کار کوي.
 
د اړيکې شمېره :  0797128120
١٠-د غور خبريالانو ټولنه :
 
دا ټولنه په ١٣٩١ لمريز کال دعبدالقدير غفوري په نوښت د خبريالانو ترمنځ د ازادو ټاکنو په ترڅ کې رامنځته شوه. د ټولنې کاري موخه داده، څو خبريالان سره په خپل منځ کې همغږي ولري او يو دبل له حقونو څخه ددفاع په برخه کې کار وکړي.
 
د اړيکې شمېره : 0799562463
برېښناليک : q.ghafoori@gmail.com
 
١١-دافغانستان ځوانانو ټولنيزاو پراختيايي  بنسټ :
 
د ملي پراختيا ټولنيز بنسټ په ١٣٩١ لمريز کال د محمد حسن حکيمي په مشرۍ  د مدني ټولنو له کورنۍ سره يو ځاى شو، چې په ورزشي، روزنيزه، فرهنګي او د ځوانانو حقونو څخه د دفاع په برخه کې فعاليت کوي.
د اړيکې شمېره : 0798220122-
برېښناليک : Hassan.hakimy@gmail.com
 
١٢-انديشۀ جوانان بنسټ :
 
دا بنسټ په ١٣٨٧ لمريز کال د محمدصادق يوسفي په مشرۍ رامنځته شو، چې په علمي، فرهنګي ، ټولنيزه او ښوونيزه برخه کې فعاليت لري.
 
د اړيکې شمېره : 0795015358
 
 ١٣-د نخبګان اريايي بنسټ :
دا بنسټ په ١٣٩٠ لمريز کال د صالح محمد شيرزي په مشرۍ جوړ شوى، چې په ادبي او فرهنګي برخو کې فعاليت لري.
داړيکې شمېره : 0794080450
١٤-شفقت روزنيز او فرهنګي بنسټ:
دا بنسټ په ١٣٩٠ کال د علاوالدين محمدي په مشرۍ جوړ شوى ، چې په فرهنګي او روزنيزه برخه کې فعاليت لري.
د اړيکې شمېره :0797069168
 
١٥-پيمان فرهنګي او روزنيزبنسټ :
دا بنسټ په ١٣٩٠ لمريز کال د نثار احمد کوهين په مشرۍ جوړ شوى او په روزنيزه، ټولنيزه او فرهنګي برخه کې فعاليت لري.
د اړيکې شمېره :0799382764
١٦-د صلح خواهان بنسټ:
دا بنسټ په ١٣٩٠ لمريز کال د عبدالغني مُدقق په مشرۍ جوړ شوى او د سولې پالنې، فرهنګ او ټولنيزو برخو کې فعاليت لري.
د اړيکې شمېره:
 ١٧-د افغانستان ځوانانو ملي پراختيايي بنسټ:
دا بنسټ په ١٣٩٠ لمريز کال د محمد وزير نوراني په مشرۍ د ځوانانو ظرفيت لوړونې، فرهنګي او ټولنيزو برخو کې د فعاليت په موخه را منځته شوى دى.
د اړيکې شمېره  :0708198613
١٨-د غور ځوانانو ملي او ټولنيز ارګان:
دا ارګان په ١٣٨٧ لمريز کال د محمدحسن حکيمي په مشرۍ  په ټولنيزو، فرهنګي او روزنيزو برخو کې د فعاليت په موخه جوړ شوى او ځوانانو ته دکارموندنې په برخه کې هڅې کوي.
د اړيکې شمېره  :0708198613
 
 ١٩-د الله يار ځوانانو فرهنګي او ټولنيز بنسټ :
د ځوانانو دې بنسټ په ١٣٩٠ لمريز کال کې خپل فعاليت پيل کړى ، چې د ځوانانو د همغږۍ، د ظرفيت ودې اوعلمي سويې لوړولو په برخه کې فعاليت کوي.
د اړيکې شمېره  :0799389847
 
٢٠-روزنه اميد فرهنګي او ټولنيز بنسټ:
دا بنسټ په ١٣٩٢ لمريز کال د عبدالظاهر خالقيار له خوا په فرهنګي او ټولنيزه برخه کې د فعاليت په موخه رامنځته شوى دى.
د اړيکې شمېره  0775188981