غزني کې د عبدالله د کمپاين کوونکو پر موټر چاودنه وشوه